Осипова

 • Манойленко О. С., Колеснікова Н. В. Геометричне моделювання тривимірних скінченних елементів вищих порядків. // Прикладна геометрія та інженерна графіка: Міжвідомчий науково-технічний збірник.– К.: КНУБА.–Вип. 68.– С. 147-150.
 • Манойленко Е., Колесникова Н., Хомченко А. Геометрическое моделирование базисных функций в полярных координатах. // Інформаційна інфраструктура вищих закладів освіти: Зб. наук. пр. Том 2.– Херсон.– 2000.– С. 187-191. 
 • Манойленко О. С., Колеснікова Н. В., Хомченко А. Н. Просторові схеми випадкових блукань у мультиплексах.// Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Фізико-математичні науки. Біологічні науки.– Запоріжжя: Запорізький державний університет.– 2001.– №1.– С. 61-64. 
 • Манойленко О. С., Колеснікова Н. В. Математична модель випадкових блукань у мультиплексі.// Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы.– 2001.–№2 (9).– С.21-27. 
 • Манойленко О. С., Колеснікова Н. В., Хомченко А. Н. Деякі узагальнення схеми випадкових блукань у мультиплексах. // Труды Института прикладной математики и механики НАН Украины.– Т. 6.– Донецк: ИПММ.– 2001.– С. 75-79. 
 • Anatoliy N. Khomchenko, Nataliya V. Kolesnikova, Pavel M. Zub Approximated estimations of geometrical stiffness in torsion of prismatic beams.// Proceedings of the 10-th international conference on geometry and graphics.– Volume 1.– KYIV.– 2002.– PP. 279-282. 
 • Н. Колеснікова Метод барицентричного усереднення у задачах згину пластин.// Вестник Херсонского государственного технического университета. Вып. 2 (15). – Херсон: ХГТУ, 2002.– С.223-226. 
 • Манойленко О.С., Колеснікова Н.В. Блукання броунівської частинки у дискретному елементі зі штрафними маршрутами. // Вестник Херсонского государственного технического университета. Вып. 3 (19). – Херсон: ХГТУ, 2003.– С. 258-262.
 • Литвиненко Е.И., Колесникова Н.В. Сирендиповы конечные элементы с нерегулярным расположением узлов.// Математические модели в образовании, науке и промышленности: Сб. науч. трудов.– С.-Пб.: Санкт-Петербургское отделение МАН ВШ, 2003.– С. 132-135. 
 • Хомченко А.Н., Цыбуленко О.В., Колесникова Н.В. Компьютерные оценки квадратичной поправки МБУ в расчетах электростатического поля.// Геометричне та комп’ютерне моделювання: Збірник наукових праць.– Харків.–2004.–Вип. 6.– С. 9-13. 
 • Хомченко А.Н., Литвиненко О.І., Валько Н.В., Колеснікова Н.В. Геометричні моделі згладжування потенціального поля у квадраті.// Геометричне та комп’ютерне моделювання: Збірник наукових праць.– Харків.–2004.–Вип. 7.– С. 19-25. 
 • Хомченко А.Н., Литвиненко О.І., Колеснікова Н.В. Ймовірнісно-геометричний підхід до моделювання елементів сирендипової сім’ї./ Зб. наук. статей “Інформатика та комп’ютерна підтримка навчальних дисциплін у середній і вищий школі”.– Бердянськ.– 2004.– С. 125-127. 
 • Колеснікова Н.В. Геометричний метод побудови базисних функцій трикутного елемента для моделювання деформацій згину пластини.// Вестник Херсонского национального технического университета. Вып. 2 (22). – Херсон: ХНТУ, 2005.– С.148-151. 
 • Олексенко О.В., Колеснікова Н.В. Про підходи до реалізації метода Монте-Карло.// Пошук молодих. Вип. 4. Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Компетентісний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін у закладах середньої ланки освіти”.– Херсон: Видавництво ХДУ, 2005.– С. 163-166. 
 • Хомченко А.Н., Колеснікова Н.В., Козуб Н.О. Геометрія моделі Морлі. // Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці / Таврійська державна агротехнічна академія – Вип. 4, т. 35.– Мелітополь: ТДАТА, 2007.– С.63-68. 
 • Колеснікова Н.В. Модель Морлі для згинних деформацій пластин. // Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции “Дни науки – 2007”.– Том 9. Математика. Современные информационные технологии. Физика. Химия и химические технологии.– Днепропетровск: Наука и образование, 2007.– С. 15-18. 
 • Козуб Н.А., Колесникова Н.В., Хомченко А.Н. Построение базиса Морли интегрированием полных дифференциалов// Вестник Херсонского национального технического университета. Вып. 4 (27). – Херсон: ХНТУ, 2007.– С.90-93. 
 • Співаковський О.В, Колеснікова Н.В. Відеоінтерпретатор алгоритмів інтегрованого середовища вивчення курсу “Основи алгоритмізації та програмування”// Збірник праць Третьої Міжнародної конференції "Нові інформаційні технології в освіті для всіх: система електронної освіти".– Київ, 2008.– С. 399-404. 
 • А.В. Спиваковский, Н.В. Колесникова, Н.И. Ткачук, И.М. Ткачук Web-среда для изучения основ алгоритмизации и программирования // Управляющие системы и машины.– Киев, 2008.– С. 70-75. 
 • Колеснікова Н.В., Надєєва А.В. Система демонстрації програм та контролю знань в інтегрованому середовищі вивчення курсу “Основи алгоритмізації та програмування”// Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 1.– Херсон: Видавництво ХДУ, 2008.– С. 55-59. 
 • Колеснікова Н.В., Хомченко А.Н. Система Про одне узагальнення лінійної інтерполяції на трикутниках Куранта// Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет – Вип. 4, т. 39.– Мелітополь:ТДАТУ, 2008.